Лабораторије

Метролошка лабораторија за еталонирање мерила угла и дужине

Topcon ТC 3 колиматор
Topcon ТC 3 колиматор
шеф лабораторије
Олег Р. Одаловић, ванредни професор
телефон
+381 11 3370 293
е-пошта
веб

Метролошка лабораторија за еталонирање мерила угла и дужине Института за геодезију почела је са радом 21. јануара 1985. године, одмах након доношења Закона о мерним јединицама и мерилима из 1984. године. Овим Законом је први пут било регулисано питање еталонирања (испитивања) геодетских мерила – инструмената.

У оквиру досадашњег рада Метролошке лабораторије развијене су методе еталонирања геодетских мерних средстава, као и анализа методе са оценом тачности. Проблематиком метрологије углова, дужине и других величина која се јавља током геодетских мерења, бави се тим стручњака са високом стручном спремом и научним звањем доктора наука.

Делатност лабораторије дефинисана је посебним метролошким прописима, упуствима за еталонирање мерила у геодезији и обухвата:

 • обезбеђење и проучавање метролошких прописа, упутстава, поступака и интерних докумената
 • обезбеђење и комплетирање опреме за еталонирање
 • припрема и проверу исправности опреме за еталонирање и довођење у радно стање
 • пријем мерила за еталонирање и евиденција у књигу еталонирања мерила
 • еталонирање мерила, утврђивање комплетности, исправности и др.
 • утврђивање метролошких својстава и мерне несигурности
 • израда и овера Записника о еталонирању мерила
 • издавање уверења о еталонирању мерила

Специфичност остваривања метролошког обезбеђења геодетских инструмента и прибора, поред лабораторијских, подразумева и теренска мерења на еталонским базама и тест мрежама.

Лабораторија за премер

Ентеријер лабораторије - стубови за центрисање инструмента
Ентеријер лабораторије - стубови за центрисање инструмента
шеф лабораторије
телефон
+381 11 3218 541
е-пошта
веб

Институтут за геодезију и геоинформатику је у циљу обављања образовних, кретативних и истраживачких послова у области геодетског премера, 2006. године формирао Лабораторију за премер. Просторије лабораторије налазе се у кабинету 46а. У лабораторији су реализовани неопходни полигони за теренско испитивање и проверу метролошких карактеристика геодетских инструмената и прибора. Полигони, су смештени у просторији лабораторије и атријуму Грађевинског факултета, тако да омогућавају коректно обављање теоријског и практичног дела наставе. Просторија у коју је смештена геодетска опрема је физички одвојена од лабораторије и довољно је пространа да омогућава несметану припрему за обављање процеса наставе.

Особље лабораторије својим овлашћењима, знањем и искуством гарантује коректност обављања образовно-научних и стручно-техничких послова у лабораторији уз функционисање, одржавање и стално унапређење рада.

Лабораторија за фотограметрију и даљинску детекцију

Дигитална фотограметријска радна станица
Дигитална фотограметријска радна станица
шеф лабораторије
Драган M. Михајловић, ванредни професор
телефон
+381 11 3218 509
е-пошта
веб

Основни задаци Лабораторије за фотограметрију и даљинску детекцију су извођење наставе, стручног и научно-истраживачког рада из области фотограметрије и даљинске детекције.

Захваљујући квалитетној опреми и великом искуству стеченом кроз значајан број реализованих пројеката из области терестричке и аерофотограметрије, као и кроз дугогодишњи развој софтвера, Лабораторија за фотограметрију и даљинску детекцију може са лакоћом реализовати и најсложеније задатке из области који покривају:

 • терестричко снимање и снимање беспилотном летелицом (дроном) фасада, постројења, површинских копова и других објеката и израду дигиталних и ортофото планова, као и 3Д модела
 • обрада података ласерског скенирања, филтрирање тачака терена, класификација облака тачака, издвајање тачака објеката, израда 3Д модела терена, израда 3Д модела градова
 • спровођење едукације и обуке из фотограметрије и даљинске детекције
 • консултантске услуге из области фотограметрије и даљинске детекције

Лабораторија располаже беспилотном летелицом Matrice 600 PRO са могућношћу монтаже камере Canon EOS 6D уз Ronin-MX стабилизатор. Поред тога, лабораторија поседује дигиталну фотограметријску станицу са пратећом софтверском и хардверском подршком неопходном за фотограметријску обраду. Лабораторија за фотограметрију и даљинску детекцију располаже лиценцама за коришћење следећих фотограметријских софтверских система

 • CDW (Close Range Digital Workstation), дигитални фотограметријски систем за блископредметну фотограметрију фирме Rollei Fototehnic из Немачке
 • Rolleimetric MR2 Multi-Image Photogrammetric System, фотограметријски систем за блископредметну фотограметрију фирме Rollei Fototehnic из Немачке
 • DMS (Desktop Mapping System), дигитални фотограметријски систем за аеро- и блископредметну фотограметрију фирме RWEL из САД-а
 • BINGO – Bundle Adjustment for Engineering Applications, програмски систем за блископредметну фотограметрију и просторну триангулацију, укључујући тродимензионално изравнање геодетских мрежа

Лабораторија за фотограметрију такође има на располагању више лиценци софтверских пакета које су самостално развили чланови Лабораторије за фотограметрију. То су следећи следећи софтверски пакети:

 • BINEM – рачунарска подршка блокаеротриангулацији методом независних модела
 • PPCSoft – рачунарска подршка нумеричкој стереореституцији

Лабораторија за ГИС

Географски информациони систем
Географски информациони систем
шеф лабораторије
Жељко П. Цвијетиновић, ванредни професор
телефон
+381 11 3218 509
е-пошта
веб

Лабораторија за ГИС пружа подршку за извођење наставе и реализацију стручног и научно-истраживачког рада из области географских информационих система. Лабораторија за ГИС располаже кадром и опремом, те може са лакоћом реализовати и најсложеније задатке из области међу којима су:

 • прикупљање, обрада, анализа и презентација геопросторних података и геоинформација
 • пројектовање и имплементација геопросторних система и база података
 • израда веб-гис апликација и решења
 • израда дигиталног модела терена и дигиталног модела површи терена
 • локацијски базирани сервиси
 • big data и технике машинског учења

Лабораторија за ГИС се првенствено фокусира на коришћење технологија и софтвера отвореног кода. Поред тога, на располагању је и више лиценци софтверских пакета које су самостално развили чланови Лабораторије за фотограметрију. То су следећи софтверски пакети:

 • MapSoft – интегрална рачунарска подршка технологији дигиталног геодетског плана (прикуплљање, обрада и одржавање података, просторне анализе, катастарско одржавање планова, вишекориснички рад у рачунарској мрежи, чување геометрије, топологије и атрибута просторних података у стандардним релационим базама података - RDBMS)
 • DigiSoft – рачунарска подршка дигитализацији геодетских планова на дигитајзеру са софистицариним методама отклањања деформација подлога са визуелизацијом деформација и извештајима
 • DigiScan – рачунарска подршка дигитализацији скенираних геодетских подлога са софистицариним методама отклањања деформација подлога са визуелизацијом деформација и извештајима
 • SurfIng – софтвер за подршку дигиталном моделирању терена (верификација ДМТ података, формирање TIN-а, Безјеове сплајн закрпе, конструкција изохипси, интерполација висина у расутим тачкама и гриду, исцртавање подужних и попречних профила, рачунање запремина)
 • eKatastar – дистрибуција катастарских података путем интернета или интранета

Лабораторија за ГИС тесно сарађује са Лабораторијом за фотограметрију и даљинску детекцију, као подршка при обради, анализи, дистрибуцији и презентацији снимака и продуката фотограметрије и даљинске детекције.

Лабораторија за картографију

Карта коришћења земљишта, CORINE методологијa
Карта коришћења земљишта, CORINE методологијa
шеф лабораторије
телефон
+381 11 3218 516
е-пошта
веб

У последњих неколико година, Лабораторија за картографију се стратешки определила за истраживања у домену аутоматске и визуелне интерпретације података сателитских осматрања Земље и њихово коришћење у генерисању тематских карата различите садржине. Циљ истраживања је грађење капацитета за ефективно коришћење података из сателитског осматрања Земље као новог и још недовољно искоришћеног ресурса геопросторних информација. Поред серије пројеката испитивања могућности аутоматске објектно-оријентисане класаификације сателитских снимака високе и веома високе резолуције, при Лабораторији се развија и унапређује постојећа CORINE методологија за картирање класа земљишног покривача визуелном интерпретацијом сателитских снимака.

У истраживањима која се спроводе у Лабораторији за картографију, између осталих, користе се следећи софтверски пакети:

 • eCognition
 • Bentley – MicroStation
 • ArcView/ArcGIS
 • ILWIS
 • AutoCAD Map
 • PCI Geomatics
 • ENVI
 • MultiSpec

Лабораторија за развој геопросторних технологија отвореног кода

У току је курс R-a, молимо за тишину!
У току је курс R-a, молимо за тишину!
шеф лабораторије
Милан С. Килибарда, ванредни професор
телефон
+381 11 3218 630
е-пошта
веб

Софтвер отвореног кода (open source) је већ дуже у употреби у образовном процесу на основним, дипломским и докторским студијама на Одсеку за геодезију и геоинформатику Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Велики број синтезних и дипломских радова, као и докторских теза урађен је уз помоћ софтвера отвореног кода. Такође је значајан и број публикованих научних радова чији су резултати базираних на његовој употреби. Стога успостављање Лабораторије за развој геопросторних технологија отвореног кода представља логични наставак промоције и неговања некомерцијалног приступа у побољшању наставног и научно истраживачког процеса на Универзитету.

Циљ и истраживачке активности

Као саставни део образовног и истраживачког процеса на Факултету, Лабораторија за развој геопросторних технологија отвореног кода je једним делом оријентисана на подршку у изради синтезних, дипломских радова и докторских теза које су базиране на геопросторним технологијама отвореног кода развијеним на Одсеку за геодезију и геоинформатику. Скрипте написане у току израде синтезних и дипломских радова биће презентоване на лабораторијској веб-страници и на тај начин ће бити доступне и другим корисницима за каснију надградњу и употребу. На тај начин, лабораторија ће доприносити заједници отвореног кода и омогућавати допунски материјал у образовању и истраживању.

Листа активности које покрива лабораторија:

 • унапређење наставног програма из области геоинформатике на Одсеку за геодезију и геоинформатику, као и на свим осталим наставним модулима Грађевинског факултета и осталим факултетима Београдског универзитет
 • учешће на међународним научно-истраживачким пројектима у сарадњи са лабораторијама сличног профила
 • примена и промоција технологија отвореног кода на домаћем и страном тржишту
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011

WritingBachelorThesis.com