Геодетска метрологија

Метрологија

Геодетска метрологија представља област геодезије која се бави мерним јединицама и њиховим еталонима, мерним инструментима и мерењима и обухвата све теоријске и практичне проблеме који се односе на мерења без обзира на њихову тачност.

Обавезан предмет на основним студијама у оквиру области геодетска метрологија је истоимени предмет – геодетска метрологија.

Поред обавезног, студенти могу изабрати похађање предмета практичан рад из геодетске метрологије на трећој години основних студија.
У оквиру мастер студијског модула геодезија студенти могу изабрати похађање предмета обезбеђење квалитета геодетских мерења.

Предмет геодетска метрологија подразумева стицање основних знања о најважнијим задацима геодетске метрологије, анализи методе мерења уопште, као и анализи метода мерења величина које се користе у геодезији. Поред теоријских образложења, предмет подразумева рачунске, лабораторијске и теренске вежбе тако да студенти самостално могу користити анализу методе мерења у даљим прорачунима код различитих врста мерења.

Предмет практичан рад из геодетске метрологије подразумева извођење практичног рада студената из геодетске метрологије. Студенти су оспособљени да могу самостално изводити различите врсте мерења: мерење хоризонталних углова, мерење вертикалних углова, мерење висинских разлика, мерење дужина, мерење применом ГПС технологије, мерење ласерским скенером итд. На основу извршених мерења и анализе мерења, студенти формирају елаборат.
Предмет обезбеђење квалитета геодетских мерења слуша се у оквиру мастер студијског модула геодезија и има за циљ да мастер-инжењере геодезије упозна са задацима геодетског управљања квалитетом, законском метрологијом и метролошким стандардима. Студенти самосталним радом, теоријским и практичним, примењују стечена знања из области законске метрологије, а такође самостално могу пратити и примењивати систем геодетског управљања квалитетом у свом будућем раду.
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011

WritingBachelorThesis.com