Практична настава

Специфичан вид наставе на Одсеку за геодезију и геоинформатику Грађевинског факултета у Београду је практична настава која се одвија у теренским условима ван просторија Факултета и има за циљ практичну примену стечених теоријских и практичних знања у току студија, кроз решавање конкретних практичних задатака. Задатке на практичној настави студенти решавају под руководством наставног особља, у тимовима (радним групама) чиме се поред професионалног искуства стичу склоности и навике колективног напора и тимског рада.

Традиционално, уназад више од 20 година, практична настава се одвија у Студентском одмаралишту "Ратко Митровић" на Златибору.
Практична настава у оквиру сваког курса траје 10 дана и обавља се на крају летњег семестра, обично у току jуна. Настава је интензивног облика и током 10 дана наставно особље је перманентно на располагању студентима, практично 24 часа дневно.

У облику практичне наставе, у току студија, похађају се курсеви:

Практична настава из премера

У оквиру практичне наставе из премера студенти имају задатак да израде топографски план размере 1:1000 за подручје у непосредној околини одмаралишта површине ~ 40 ha.
У оквиру решавања овог задатка неопходно је развити положајну и висинску основу и извршити топографско снимање комбинованом применом терестричких и ГНСС мерења.


Практична настава из инжењерске геодезије

Циклус образовања из области инжењерске геодезије на основним студијама завршава се практичном наставом која се организује на крају другог (летњег) семестра треће године студија, након завршеног курса из инжењерске геодезије 1 и инжењерске геодезије 2. Практична настава подразумева колективни одлазак на терен у трајању од 10 дана са циљем да се теоријска знања заокруже и унапреде кроз решавање пажљиво припремљених практичних задатака на терену. На тај начин студенти стичу вредна знања из инжењерске праксе која се не могу стећи у факултетским учионицама, а која су неопходна за њихов будући самосталан рад. Задаци су осмишљени тако да покрију проблеме израде геодетске подлоге за потребе извођења грађевинских радова, реализацију геодетске мреже објекта, припрему и реализацију геодетског обележавања објекта као и геодетског осматрања померања објекта. Том приликом користе се сва расположива средства, у погледу геодетских инструмената и опреме.
Практична настава из геодезије

У оквиру практичне наставе из геодезије, студенти имају задатак да самосталним радом врше мерења различитих величина у геодетским референтним мрежама.
У оквиру решавања задатка неопходно је извршити прецизна мерења висинских разлика геометријским нивелманом, одредити висинске разлике тригонометријском нивелманом, релативна статичка ГНСС мерења, као и мерења убрзања силе Земљине теже – гравиметријска мерења. Након извршених мерења потребно је урадити и обраду резултата мерења, те на основу свега тога студенти формирају елаборат.

! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011

WritingBachelorThesis.com